Om olika typer av bryggplatser, kölistor och vad som gäller om du sålt båten.

3.1 Ansökan om bryggplats till medlems båt

Klubben har för närvarande 134 bryggplatser. För att tilldelas bryggplats krävs att medlem gör en intresseanmälan. Anmälan ska gälla egen båt och uppgifter om denna ska anges i anmälan. Intresseanmälan kan göras i samband med ansökan om medlemskap (blankett Medlemsansökan) eller vid senare tillfälle (blankett Ändring).

Det finns två typer av bryggplatser: Ordinarie bryggplats och Tillfällig bryggplats (“sommarplats”).

Medlem med bryggplats, får efterföljande år bryggplats för båt av samma storlek. Platsen i hamnen kan dock bli en annan.

Medlem som står för bryggplats och för båtens försäkring anses av SBK som huvudägare och är fakturamottagare för SBK:s avgifter gällande bryggplatsen.

Medlem som lämnar sin ordinarie bryggplats men kvarstår som medlem, har under 5 år förtur till ordinarie bryggplats i mån av lediga platser. Plats tilldelas enligt ”Längst medlemskap först”.

Här hittar du alla viktiga blanketter.

3.2 Båtstorlek

Maximal båtstorlek definieras av följande mått: längd 11 m, bredd 3,7 m, djupgående 1,7 m och deplacement 7 ton.

3.3 Förtöjningar

Båt ska förtöjas vid bryggplats med minst två förtöjningslinor i stäven och två i aktern. Schacklar ska inte användas för fäste i bommar eftersom de orsakar slitage och korrosion.

Medlem som är i behov av ”trappa” för att komma i och ur båt får själv tillverka sådan utifrån modell som SBK tagit fram. Ett exemplar finns vid klubbhuset. ”Trappan” ska fästas i bryggans avbärare (träkanten utmed bryggan), inga ingrepp får göras i betongen.

Under vintertid då bryggplats inte används, ska alla förtöjningslinor på bommar och brygga tas bort.

När båt inte ligger vid sin bryggplats ska förtöjningslinor som lämnas kvar säkras så att de inte kan fastna i propellrar.

3.4 Ordinarie bryggplats

För ordinarie bryggplats gäller följande:

 1. Medlem med båt tilldelas bryggplats utifrån kölista till bryggplats.
 2. Tilldelad bryggplats kan överlåtas (genom styrelsebeslut) till familjemedlem som är uppsatt på kölista för ordinarie bryggplats och har könummer 20 eller lägre.
 3. Vid dödsfall kan efterlevande make/maka/sambo anmäla om bryggplatsen ska behållas. Anmälan ska göras inom 3 månader och den efterlevande ska också anmäla om att bli medlem.
 4. Nya medlemmar som äger båt tillsammans, kan tilldelas bryggplats. Vid ansökan om medlemskap/bryggplats ska det tydligt anges vilka som är delägare till båten och vem som är huvudägare och därmed står för försäkring och därför ska faktureras för båtens SBK-avgifter.
 5. Medlem med båt och bryggplats, som får ny delägare i båten:
  Ursprungliga ägaren innehar bryggplatsen. Nya delägaren anmäler sig till kö för bryggplats.
  Bryggplatsen kan genom styrelsebeslut tilldelas också till nya delägaren om denne är uppsatt på kölista för ordinarie bryggplats och har könummer 20 eller lägre.

3.5 Kölista till bryggplats

För att kunna tilldelas ordinarie eller tillfällig bryggplats (”sommarplats”), ska anmälan göras till respektive kölistan på blanketten Ändring. Om bryggplats erbjuds och detta inte accepteras ska köande ge besked med e-post till bryggplatsansvarig inom 1 vecka. Ges inte besked ses detta som att platsen accepteras och fakturering kommer att ske. Se därför till att SBK alltid har en uppdaterad e-postadress. Om erbjudandet avstås, sker omplacering till ”sist i kön”.

Kön för tillfällig bryggplats, balanseras mot den aktuella säsongens tillgängliga platser och varierar därför år från år. Det går att ställa sig i kö för en tillfällig bryggplats (sommarplats) tre år framåt.

3:6 Båtbyte

Medlem med ordinarie bryggplats som har för avsikt att byta/har bytt båt, ska meddela SBK genom blanketten Ändring för att få besked om möjlighet till bryggplats som passar den aktuella båten.

Kan inte befintlig bryggplats användas och någon större/mindre bryggplats inte är tillgänglig, finns en kölista för större/mindre bryggplatser. Medlemmar som vill byta plats har förtur före medlemmar som “lämnat bryggplats” eller ”sålt båten/outnyttjad plats”.

3:7 Lediga bryggplatser

Fördelning av lediga ordinarie bryggplatser för kommande säsong sker i mars månad.

Bryggplatserna är inte personliga utan fördelas av bryggplatsansvarig årsvis.

3:8 Sålt båten/outnyttjad bryggplats

Medlem med ordinarie bryggplats och som för aktuell säsong inte planerar att sjösätta båten, men som vill vara säker på bryggplats nästkommande säsong, ska meddela SBK detta på blankett Ändring. Anmälan om att bryggplatsen inte ska användas, ska göras senast 15 februari. Vid för sent inlämnad anmälan faktureras bryggplatsavgift och medlem ska också utföra bevakning enligt lista. SBK har rätt att hyra ut sådan outnyttjad bryggplats som tillfällig plats (”sommarplats”).

Medlem får efter anmälan avstå sin ordinarie bryggplats under högst 2 säsonger i följd. Vid längre tid krävs särskilda skäl som styrelsen ska godkänna.

3.9 Bryggplatsens utnyttjandetid

Bryggplats används normalt under tiden 1 april - 31 oktober (sommarperiod). Används bryggplats utöver denna tidsperiod (vinterperiod) fordras godkännande av styrelsen enligt nedan.
 
Hel vintersäsong (vinterliggare)
 • Medlem kan tilldelas vinterbryggplats av bryggplatsansvarig för perioden 1/11-31/3. 
 • Ett ”Avtal om vinterbryggplats” upprättas. Blankett för detta kan hämtas via hemsidan.
 • Avgift för vinterbryggplats och eventuell landström beslutas av styrelsen.
Förlängd säsong (del av perioden 1/11-31/3)
 • Medlem som vill använda bryggplats under förlängd säsong ska i god tid meddela bryggplatsansvarig samt uppfylla försäkringskravet i avsnitt SBK och verksamheten 2.4

Vill du använda bryggplatsen under vinterhalvåret? Ladda ner och skriv på avtalet som du hittar här.

Annons

Kontakta oss

Har du frågor som inte besvaras här eller något annat du undrar över? 

Hjälp oss vidarebefordra ditt meddelande till rätt person genom att välja bland ämnena här ovan.

Organisationsnr: 
853300-1411

Bankgironummer: 
5710-9373

Telefon: 
0735-04 53 31

Adress:
Stenunge Allé 5

Postnummer:
444 30 Stenungsund