Här hittar du allt du får och inte får göra med tanke på miljön.

5.1 Miljöarbete inom SBK – Miljöplanen

Medlem ska ha kännedom om SBK:s miljöarbete. En redovisning av detta finns i bilaga B) SBK:s miljöarbete och Miljöplan som finns i klubbhuset och på hemsidan.
Nedan följer de viktigaste reglerna för verksamheten inom SBK.

5.2 Avfall

I SBK:s miljöstation får enbart farligt avfall lämnas som uppstår vid:

  • arbetsdagar” i SBK:s regi
  • arbete med och underhåll av medlems båt
  • akuta händelser då omedelbar sanering behövs

Kärl finns för de vanligaste typerna av farligt avfall. Inga andra typer av farligt avfall eller annat avfall får lämnas.

Medlem ansvarar själv för att farligt avfall sorteras och läggs i rätt kärl.

Om aktuellt kärl är fullt får avfall inte ställas jämte utan medlem tar då med sig avfallet och lämnar det på kommunens mottagning för farligt avfall.

Om något kärl är fullt, meddela detta till områdesansvarig, se 2.1.

Kärl för brännbart avfall (”hushållsavfall”) är enbart avsett för SBK:s behov (klubbhus, papperskorgar mm). Medlemmars hushållsavfall från båten och annan egen aktivitet får inte läggas i klubbens kärl utan ska tas med hem.

5.3 Båttvätt och borttagning av bottenfärg

Tvätt av båtbotten får endast utföras på spolplattan med SBK:s högtrycksaggregat.

Slang för spolning av båt eller utrustning får inte kopplas till varmvattenuttag.

Vid borttagning av befintlig bottenfärg ansvarar båtägaren för att marken skyddas från färgrester och samlas upp, förslagsvis med presenning utlagd under båten. Bottenfärg får inte slipas bort med spridning av färgresterna som följd.

Färgresterna är farligt avfall och ska lämnas i avsett kärl på miljöstationen.

Blästring av bottenfärg får inte ske på SBK:s område.

5.4 Spolplattan

Rengöring av båtbottnar behandlade med miljöpåverkande bottenfärg (s.k antifouling) ska spolas på godkänd plats där spolvatten med färgrester tas om hand. Detta gäller även om vinterförvaring inte sker på SBK:s område. På SBK:s område, får spolning av båtbottnar endast ske på spolplattan och under den höstarbetsperiod när reningsverket är i drift. Sker båtupptagning vid andra tillfällen, ansvarar båtägaren för att bottenspolning sker på annan godkänd plats, t.ex. hos Stenungsunds kommun.

Egen tvättutrustning/högtryckstvätt får inte användas vid rengöring av båtbotten inom SBK:s område.

Spolning på spolplattan, ska ske snabbt och effektivt utan onödigt uppehåll för att förhindra köbildning. Reningsanläggningen manövreras enbart av SBK-utbildad personal. Vid fel ska områdesansvarig kontaktas.

RS: Vad jag vet är just områdesansvarig inte alltid med vid lyft. Om det är just Stewe B (eller annan).

Följande gäller vid användning av spolplattan:

  • Skyddsglasögon ska alltid användas vid spolning.
  • Observera att endast fribord och botten av båtar får spolas på spolplattan.
  • Rengöringsmedel/schampo mm får inte användas. Reningsverket fungerar inte om sådant används.
  • När båtbotten spolats ska spolplattan göras ren så att skal och slam hamnar i rännan under gallerdurken.
  • Områdesansvarig ansvarar för att rännan under gallerdurken rensas efter dagens slut och medlemmar ska hjälpa till på områdesansvarig begäran. Renset är farligt avfall och ska lämnas i uppsamlingskärlet för färgrester på miljöstationen.
  • För vissa upptagningsspolningar, ska aktuell avgift betalas.
  • Biltvätt mm får inte ske på spolplattan.

Trailerbåtar utan miljöpåverkande bottenfärg, som ska spolas av under sommarsäsongen, får spolas med vattenslang på rampen. Denna ska rengöras efter utförd spolning. Detta avfall är inte farligt avfall och kan återföras till vattnet i hamnen.

Annons

Kontakta oss

Har du frågor som inte besvaras här eller något annat du undrar över? 

Hjälp oss vidarebefordra ditt meddelande till rätt person genom att välja bland ämnena här ovan.

Organisationsnr: 
853300-1411

Bankgironummer: 
5710-9373

Telefon: 
0735-04 53 31

Adress:
Stenunge Allé 5

Postnummer:
444 30 Stenungsund