Om farliga arbetsmoment vid arbete med båt.

Det finns i huvudsak sju typer av skador som kan uppkomma inom klubbområdet

A. Fallskador:

Fall från båt, ställning, stege och rigg vid arbete på höjd. Säkra alltid stegen i sidled innan den används. Försiktighet vid arbete på däck, stege och höjd. Håll i dig, säkra material och verktyg som kan trilla ner. Vid arbete på däck när båten är på land, stötta ordentligt så att båten inte kan vicka. Vid arbete på höjd med ex. båtsmansstol gör en säkerhetsgenomgång med inblandade personer om alla moment från början till slut. Säkra verktyg och material från att falla under arbetets gång. TA DET LUGNT och TÄNK EFTER FÖRE.

B. Krosskador:

Gå aldrig under hängande last eller i närheten. Innan ”fläck-målning”: stäm av med kranförare innan ni går under båten och stå på sidan så långt det går. Resta stegar och plank kan kana iväg och falla, säkra stegar och plankor. Tappat material från däck, rigg eller ställningshöjd är risk för huvud- och/eller annan kroppsskada. Vid på- / avmastning och arbete med stående rigg: förbered noga, var säker i alla moment, ha hjälp, ha aldrig bråttom.

C. Kroppsskador kan orsakas av:
  • Spik i brädor och vassa föremål som ligger på marken, grader och vassa kanter ex. på
  • Båtkärror. Avlägsna eller böj spikar och skruvar i brädor, så ingen kan skadas.
  • Plocka upp material från marken som kan skada.
  • Felaktig användning av verktyg.
D. Förgiftning och skador på andningsorgan kan orsakas av:

Inandning av slipdamm, kemikalieångor och aerosoler. Använd alltid andningsmask med avsedda filter. Samla om möjligt upp slipdamm med exempelvis en dammsugare.

E. Frätskador kan orsakas av:

Lut och syra, som kan ge permanenta skador på ögon och hud. Använd alltid skyddsglasögon och annan lämplig skyddsutrustning.

F. Sprut och stänkskador kan orsakas av:

Högtrycksspolning och tryckluft. Dessa kan vålla allvarlig kroppsskada. Använd inte högtrycksspruta eller tryckluft när någon är inom räckhåll för strålen. Kläder får under inga omständigheter rengöras med tryckluft. Rekommendation är att använda hjälm med visir och hörselskydd, detta finns att låna i krankontoret.

G. Brandorsaker och ”Heta arbeten”

Heta arbeten, elektricitet, självantändning (linolja och trasor), lösningsmedel, kemikaliehantering, gas, gasol mm. kan orsaka/förvärra brand. Var försiktig vid användning av lösningsmedel eller annat som skapar brandfarliga ångor inne i båten, en gnista kan tända. Bensin och lösningsmedelsångor kan ge explosiv atmosfär. Kontrollera att gasoltuber är stängda och ledningar trycklösa. Detta är speciellt viktigt när båten är vinterförvarad eller inte används under längre tid.

Annons

Kontakta oss

Har du frågor som inte besvaras här eller något annat du undrar över? 

Hjälp oss vidarebefordra ditt meddelande till rätt person genom att välja bland ämnena här ovan.

Organisationsnr: 
853300-1411

Bankgironummer: 
5710-9373

Telefon: 
0735-04 53 31

Adress:
Stenunge Allé 5

Postnummer:
444 30 Stenungsund