Stadgar för Stenungsunds Båtklubb, antagna på årsmötet den 2023-04-19 (Bilaga 5 till årsmötesprotokollet).

 

1. Stenungsunds båtklubb (SBK)

Org. nr. 853300-1411, stiftad 1957, är en sammanslutning för båtintresserade medlemmar. 

 

2. Ändamål och syfte

Båtklubben är en ideell och allmännyttig förening, vars ändamål och syfte är:
2.1 att ta tillvara medlemmarnas båtlivsintresse.
2.2 att vara rådgivande kontaktorgan och remissinstans för lokala myndigheter och organisationer.
2.3 att genom information till och utbildning av medlemmarna, verka för god sjösäkerhet, miljövård och aktiv fritidsverksamhet.
2.4 att genom dels eget aktivt engagemang, dels via regionalt förbund och riksorganisation föra medlemmarnas talan i båtpolitiska frågor.
2.5 att främja båtlivsverksamhetens bedrivande, genom verksamheter för medlemmar i olika åldrar. 

 

3. Medlemskap

3.1 Ansökan om medlemskap sändes till SBK:s styrelse. Tilldelas medlemskap, betalas aktuell medlemsavgift. Sökanden förbinder sig därmed att följa klubbens stadgar, hamnordning och i laga ordning fattade beslut.
3.2 Medlem kan förekomma som: 

 • Enskild medlem
 • Familj ”under samma adress”
 • Hedersmedlem. 

Dock har familj endast en röst och en kontaktperson.  Medlemsavgifterna kan vara olika. Ungdom i familjemedlemskap kan få förmån i form av ”ungdomsverksamhet”. 
3.3 Till Hedersmedlem utses vid årsmöte på styrelsens förslag, den eller de medlemmar som på ett positivt och kamratligt sätt spridit glädje och kunskap för klubbens utveckling. 
3.4 Medlems båt skall vara minst ansvarsförsäkrad. 
3.5 För varje medlemskap gäller vad som föreskrivs i hamnordning.
3.6 Medlem som inte inom en månad efter påminnelse, har betalat föreskriven medlemsavgift kan, efter styrelsens prövning, anses ha utträtt ur klubben.

 

4. Uteslutning

På styrelsens förslag, kan medlem av ordinarie eller extra medlemsmöte, uteslutas ur klubben om medlem;

 •  inte fullgör de skyldigheter som är stadgade
 • genom klandervärt handlingssätt eller uppträdande skadar klubbens intressen.
 • styrelsen skall ge medlem skriftlig varning före en uteslutning.
 • före beslut och under prövningstid är medlemskap avstängt 
 • För beslut fordras minst 2/3 majoritet.

Av kallelsen till föreningsmötet skall framgå att ett uteslutningsärende skall behandlas. Till föreningsmötet, där sådant ärende skall behandlas, skall medlemmen som är föreslagen att uteslutas, kallas skriftligen. Denna kallelse skall även innehålla styrelsens motivering till uteslutningen.

 

5. Beslutande organ

Båtklubbens organ i nämnd ordning är:

 • Årsmöte
 • Höstmöte
 • Extra medlemsmöte
 • Styrelse

 

6. Verksamhetsår

Båtklubbens verksamhetsår och räkenskapsår är kalenderår. (1 Jan - 31 dec)

 

7. Redovisning till riksorganisation

Båtklubben skall till riksorganisation årligen, på bestämd tid insända begärda uppgifter beträffande, klubbens sammansättning, klubbens kontaktpersoner, medlemsantal och båtantal enligt årsredovisning.

 

8. Avgifter

8.1 Avgifter beslutas av höstmöte avseende kommande verksamhetsår.
Extra uttaxering kan ske efter beslut på extra möte.
8.2 Betalning: Avgifter skall vara klubben tillhanda senast det datum som står angivet på fakturan. Om avgifter inte inkommit i tid, skall påminnelsefaktura sändas med en påminnelseavgift.

 

9. Årsmöte

9.1 Årsmöte hålls årligen i april och skall utlysas senast åtta veckor före dess avhållande genom anslag på Båtklubbens anslagstavla samt hemsida.
9.2 Motioner och ärenden skall vara styrelsen tillhanda senast fem veckor före årsmötet.
9.3 Medlemskallelse till årsmötet skall meddelas senast två veckor före mötet. Kallelsen skall innehålla dagordning och information gällande eventuella motioner.  Medlemskallelse får sändas som E-post.
9.4 Styrelsen skall hålla revisionshandlingar jämte revisionsberättelse tillgängliga senast en vecka före årsmötet.
9.5 Årsmötets dagordning skall innehålla:
1. Årsmötets öppnande
2. Årsmötet stadgeenligt utlyst
3. Fastställande av röstlängd
4. Val av två justeringsmän 
5. Val av två rösträknare
6. Val av ordförande för årsmötet
7. Val av sekreterare för årsmötet
8. Beslut om dagordningen
9. Föredragande av protokoll från föregående medlemsmöte
10. Föredragande av styrelsens verksamhetsberättelse samt resultat- och balansräkning för senaste verksamhetsåret
11. Revisionsberättelse
12. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen
13. Nästa kalenderår
14. Beslut angående styrelsearvoden för kommande verksamhetsår
15. Motioner till årsmötet
16. Val av föreningsfunktionärer
Ordförande (Udda årtal)
Kassör (Jämna årtal)
2 styrelseledamöter (Udda årtal)
3 styrelseledamöter (Jämna årtal)
1 Revisor (Udda årtal)
1 Revisor (Jämna årtal)
1 Revisorssuppleant (Varje år)
17. Val av tre ledamöter till valberedningen inför kommande årsmöte varav en sammankallande
18. Övriga frågor
19. Mötet avslutas


10. Höstmöte

10.1 Höstmöte hålls årligen i november månad och skall utlysas senast åtta veckor före dess avhållande genom anslag på Båtklubbens anslagstavla och på hemsida.
10.2 Motioner och ärenden till Höstmötet skall vara styrelsen tillhanda senast fem veckor före mötet.
10.3 Medlemskallelse till höstmötet skall meddelas senast två veckor före mötet. E-post kan användas.
Kallelsen skall innehålla dagordning och information gällande eventuella motioner.

10.4 Höstmötets dagordning skall innehålla:
1. Mötets öppnande
2. Höstmötet stadgeenligt utlyst
3. Fastställande av röstlängd
4. Val av två justeringsmän.
5. Val av två rösträknare
6. Val av ordförande för mötet
7. Val av sekreterare för mötet
8. Beslut om dagordning
9. Föredragande av protokoll från föregående medlemsmöte
10. Beslut för nästa kalenderår av verksamhetsplan och budget
11. Beslut om avgifter för nästa kalenderår
12. Motioner till höstmötet
13. Övriga frågor
14. Mötet avslutas

 

11. Röstning

Medlem äger en röst. Röstning med fullmakt medges med högst en fullmakt. Alla ärenden avgörs med enkel majoritet, där ej annan majoritet är särskilt föreskriven i dessa stadgar. Avgörandet sker genom öppen omröstning, utom för de fallen att någon fordrar sluten sådan. 
Vid öppen omröstning äger ordföranden utslagsröst och vid sluten omröstning skall lotten avgöra. Röstlängd skall biläggas protokoll.

 

12. Motioner

Motioner behöver inte biläggas medlemskallelsen till medlemsmöten, dock information om innehållet i motionen. Styrelsen skall behandla inkomna motioner inför medlemsmöten och ta fram ett yttrande till mötet. Motion och styrelsens yttrande skall finnas tillgängligt två veckor före mötet. På mötet bör motionären föredra sin motion, varefter styrelsens yttrande föreläggs. Därefter debatt och beslut.

 

13. Extra möte

13.1 Extra möte hålls när styrelsen finner det påkallat eller om 3/10 av Båtklubbens medlemmar begär det. Extra mötets dagordning skall innehålla:
1. Mötets öppnande
2. Mötet stadgeenligt utlyst
3. Fastställande av röstlängd
4. Val av två justeringsmän.
5. Val av två rösträknare
6. Val av ordförande för mötet
7. Val av sekreterare för mötet
8. Behandling av ärende/ärenden
9. Mötet avslutas

13.2 Medlemskallelse till extra möte utsänds senast två veckor före mötet. Kallelse skall innehålla motivering för det extra mötets utlysande. Medlemskallelse får sändas med E-post.

 

14. Styrelsen

14.1 Det åligger styrelsen:
att representera båtklubben
att vara båtklubbens verkställande organ
att behandla inkomna ärenden och motioner inför medlemsmöten
att upprätta långtidsplan
att upprätta årlig verksamhetsplan
att förvalta båtklubbens medel och bära ansvar för dess ekonomi
att skapa underlag för beslut på medlemsmöte angående skuldsättning
att för båtklubben upprätta avtal med externa parter
att ange uppdrag för kommittéer och arbetsgrupper med speciella uppgifter
att driva projekt med särskilt angivna medel och tidsgränser
att till riksorganisation lämna begärda rapporter
att upprätta arbetsbeskrivningar och instruktioner för klubbens funktionärer
att upprätta verksamhetsberättelse
att upprätta resultat- och balansräkning
att besluta om föreskrifter (hamnordning)

14.2 Styrelsen skall bestå av följande ledamöter:

 • Ordförande
 • Vice ordförande
 • Sekreterare
 • Kassör
 • Fyra styrelseledamöter (Träder i kraft vid årsmöte 2023 före val av styrelseledamöter. Upphör att gälla vid årsmöte 2024 före val av styrelseledamöter.)
 • Tre styrelseledamöter (Träder i kraft vid årsmöte 2024 före val av styrelseledamöter.)

14.3 Styrelseledamöter väljs för en tid av två år. Styrelseledamot kan väljas för en tid av ett år om årsmötet finner behov av det. Ordförande och två styrelseledamöter väljs vid årsmöte med udda årtal. Kassör och tre styrelseledamöter väljs vid årsmöte med jämnt årtal.
14.4 Avgår ordförande eller kassör under mandattiden skall styrelsen kalla till extra medlemsmöte för val av ersättare för resterande mandatperiod. 
14.5 Styrelsen kan inom sig utse ett arbetsutskott, som består av högst tre styrelseledamöter. Detta har till uppgift att förbereda ärenden inför styrelsemöten samt sköta SBK:s löpande ärenden.
14.6 Styrelsen är beslutsmässig då minst fem ledamöter är närvarande.
14.7 Ordförande representerar klubben, leder sammanträden samt öppnar medlemsmöten. Ordföranden kallar styrelsen till sammanträde när ordföranden finner det påkallat eller när revisorerna eller minst två ledamöter begär det. Sammanträde som begärts av revisorerna eller av styrelseledamöter, skall hållas inom 10 dagar.
14.8 Vid ordförandens frånvaro övertas åliggandena av vice ordföranden.
14.9 Vid konstituering utses vice ordförande och sekreterare. Beslut tas för firmatecknande och attesträtt. 

 

15. Revision

15.1 Båtklubbens verksamhet skall granskas av två revisorer, vilka väljs för en tid av två år med skilda mandatperioder. En revisorssuppleant väljs årligen för en tid av ett år.
15.2 Revisorerna skall utföra såväl ekonomisk granskning som förvaltningsrevision. Revisorerna skall ha tillgång till alla räkenskaper, protokoll, korrespondens och avtal.
15.3 Styrelsen skall ställa handlingar som behövs till revisorernas förfogande, senast två månader före årsmötet.
15.4 Revisionsberättelse skall överlämnas till styrelsen senast två veckor före årsmötet.

 

16. Valberedning

16.1 Valberedningen skall bestå av tre ledamöter, valda av årsmötet för en tid intill nästa årsmöte. En av ledamöterna utses av årsmötet till sammankallande. Ledamot av styrelse eller revisor kan inte ingå i valberedningen. Det åligger valberedningen att löpande följa klubbens verksamhet under tiden fram till kommande årsmöte så att genomarbetat förslag till val kan föreläggas årsmötet året därpå.
16.2 Valberedningen skall överlämna kandidatlista till styrelsen senast tre veckor före årsmötet för kommentarer och klargöranden.

 

17. Firmateckning och attesträtt

17.1 Båtklubbens firma och avtal tecknas av styrelsen i sin helhet eller ordföranden och kassören i förening. 
17.2 Styrelsen beslutar om attesträtt för lägst två ledamöter i förening.

 

18. Stadgar 

18.1 För ändring av klubbens stadgar fordras majoritetsbeslut med 2/3 majoritet på av två på varandra följande ordinarie möten. I kallelse till respektive möte skall meddelas att förslag till stadgeändring föreligger. Vid andra godkännandet kan paragrafen förklaras omedelbart justerad.
18.2 Vid tvist angående stadgarna, har styrelsen tolkningsföreträde.

 

19. Anslutning till riksorganisation

Båtklubben skall vara ansluten till riksorganisation genom regionalt båtförbund. Beslut om in- och utträde i riksorganisationen skall fattas av klubbens årsmöte.

 

20. Båtklubbens upplösning

Beslut om klubbens upplösning skall, för att vara giltigt, fattas med 3/4 majoritet av närvarande medlemmar vid två på varandra följande ordinarie möten. I kallelsen till dessa möten skall anges att förslag till upplösning av klubben föreligger. 

I händelse av klubbens upplösning skall klubbens alla tillgångar skänkas till Svenska Sällskapet för Räddning af Skeppsbrutne, (Sjöräddningssällskapet) eller, om detta upphört att existera, till den institution som övertagit dess verksamhet.

Reservation för felskrivning: Vid oklarheter så gäller de vid årsmötet tryckta och undertecknade stadgarna vilka finns tillhanda i klubbhuset.

Annons

Kontakta oss

Har du frågor som inte besvaras här eller något annat du undrar över? 

Hjälp oss vidarebefordra ditt meddelande till rätt person genom att välja bland ämnena här ovan.

Organisationsnr: 
853300-1411

Bankgironummer: 
5710-9373

Telefon: 
0735-04 53 31

Adress:
Stenunge Allé 5

Postnummer:
444 30 Stenungsund