Om medlemsformer, kontaktpersoner, serviceavgifter, o.dyl. 

2.1 Kontakter med SBK

Kontakt med SBK kan tas via

  • Mejl, Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.  
  • Styrelsemedlemmar. Förteckning över dessa finns på anslagstavla i klubbhuset samt här på sidan med SKB:s Styrelse och funktionärer.
  • Telefonnummer till klubbhuset är 0735-045331. Det finns ingen regelrätt bemanning men på förmiddag 9-10 finns ofta några medlemmar på plats.

2.2 Kontaktpersoner är utsedda för vissa funktioner

  • Passerkort, nycklar och fel på grinden
  • Medlemsfrågor och Bryggplatser
  • Områdesansvarig
  • Hamnkapten

Hitta rätt kontaktperson på sidan Något måste åtgärdas – vem kontaktar jag?

2.3 Medlemskap och medlemsformer

Ansökan om medlemskap ska göras på blankett som kan skrivas ut från hemsidan eller hämtas i klubbhuset. Underskriven blankett tillsammans med "välliknande foto” (till exempel kopia på ID- eller körkort) läggs i SBK:s brevlåda utanför grinden eller skickas till SBK med post. Styrelsen tar beslut om medlemskap.

Nya medlemmar kallas till introduktionsmöte för genomgång av viktig klubbinformation. 

Medlemskap innebär krav på att följa de regler som anges i SBK:s stadgar och i Hamnordningen. Därför bör ny medlem ha studerat Stadgar och Hamnordning (finns på hemsidan) i samband med att ansökan görs vilket också framgår av ansökningsblanketten.

I dokumentet SBK:s behandling av personuppgifter (SBK:s GDPR-policy) anges hur SBK behandlar medlemmars personuppgifter/foton.

SBK:s styrelse är personuppgiftsansvarig.

Det finns tre former av medlemskap:

  • Enskild medlem
  • Familj ”under samma adress” 
  • Hedersmedlem

Mer om dessa medlemsformer finns i SBK:s stadgar.

2.4 Försäkring

Båtens huvudägare ska ha båtförsäkring som omfattar minst ansvarsförsäkring. Försäkringsbevis ska kunna uppvisas på begäran från styrelsen. Vid skada/stöld/inbrott på båt, vagn eller utrustning förbinder sig båtens huvudägare att utnyttja sin egen båtförsäkring, också vid skada som inträffat i samband med SBK:s traktorbogsering eller kranlyft. Skada som båt orsakar på bryggplats eller annan båt i hamnen ska täckas av båtägarens ansvarsförsäkring.

SBK har båtklubbsförsäkring som täcker olycksfall med personskador för medlem och anhörig samt en (1) medhjälpare i samband med aktiviteter inom SBK:s område. Om en personskada inträffar är det mycket viktigt att styrelsen snarast möjligt kontaktas. För detta ska blanketten ”Händelse/Tillbud” användas. Den finns att hämta via hemsidan och i klubbhuset.

Försäkring av annat objekt, som förvaras med styrelsens godkännande inom SBK:s område, ska vara försäkrat till minst den nivå som anges i överenskommelsen med styrelsen.

2.5 Inbrott, stöld och skadegörelse

Medlem som upptäcker att inbrott, stöld eller skadegörelse skett på egen båt eller utrustning ska meddela styrelsen snarast möjligt. Blanketten för ”Händelse/Tillbud” ska användas. Den finns att hämta via hemsidan och i klubbhuset. 

Medlem ska göra polisanmälan för det som saknas/skadats. Kopia av polisanmälan ska lämnas till styrelsen. Styrelsen ska omedelbart meddela alla medlemmar om händelsen, genom sms och mejl, så att alla båtar kan kontrolleras. Om personuppgifter meddelas, ska detta vara skriftligt godkänt av personen som det berör. 

2.6 Medlems- och serviceavgifter

Medlems- och serviceavgifter som beslutats av höstmötet anslås på anslagstavla i klubbhus och på hemsida. Årsvisa avgifter avser kalenderår men avgift för vinterförvaring avser vintersäsong.

2.7 Betalning av avgifter

Betalning ska göras senast vid det förfallodatum som anges på fakturan. Vid påminnelse debiterar SBK påminnelseavgift. Stadgarna reglerar konsekvenserna av obetalda avgifter.

Faktura sänds ut via mejl till medlemmar som meddelat att de önskar detta. Vid fakturautskick via post tillkommer avgift för utskrift.

2.8 Passerkort till grind klubbhus, verkstad och ramp

Medlem har rätt att lösa personligt passerkort, maximalt två kort per medlem. Kortet gäller för stora och lilla grinden samt klubbhuset och verkstaden. Rampbehörighet kan läggas in på passerkort mot fastställd avgift. Skadat eller ej fungerande kort utbytes utan kostnad. Kortanvändaren ansvarar för att grindar, klubbhus- och verkstadsdörrar är låsta efter användandet.

Borttappat kort ska omgående anmälas till kortansvarig. Ersättningskort kan kvitteras ut mot  avgift. Medlem som avbryter sitt medlemskap, ska inom 1 månad återlämna kort. Korten är personliga och får inte överlämnas till annan person med undantag för familjemedlem, gast eller motsvarande som är väl införstådd med SBK:s regler.

2.9 Nyckel till vissa funktioner.

Vid behov av nyckel görs ansökan till kontaktperson för nycklar.

2.10 In- och utpassage via grinden

När grinden öppnas/stängs blinkar en röd lampa upptill på grindstolpen. Grinden är öppen i 30 sek.

OBS! Passera aldrig med fordon när den röda lampan blinkar.

När du passerat grinden, ska du stanna kvar och kontrollera att grinden blir stängd. Det minskar också risken att obehörig passerar.

Väjningsplikt gäller gentemot gång- och cykeltrafik som passerar framför SBK:s utfart. Var försiktig!

2.11 Fel på grinden

Kontakta kortansvarig.

Vid långvarigt fel kommer låsning av grinden att ske med kätting och hänglås. Kontaktperson har då nyckel.

2.12 Förvaringsutrymme kan hyras

SBK har ett antal låsbara förvaringsutrymmen, (båtskåp) som kan hyras. Medlem med båt och bryggplats kan ansöka till styrelsen om detta. Fyll i blankett som finns på hemsidan och i klubbhuset och mejla/skicka den till SBK.

Annons

Kontakta oss

Har du frågor som inte besvaras här eller något annat du undrar över? 

Hjälp oss vidarebefordra ditt meddelande till rätt person genom att välja bland ämnena här ovan.

Organisationsnr: 
853300-1411

Bankgironummer: 
5710-9373

Telefon: 
0735-04 53 31

Adress:
Stenunge Allé 5

Postnummer:
444 30 Stenungsund