Undvik skador och olyckor genom att följa dessa tio råd.

6.1 Arbete i SBK och medlemsmedverkan

Allt arbete på SBK:s byggnader eller installationer ska initieras av styrelsen och utföras av medlemmar med rätt kompetens. Se vidare i bilaga C) Angående risker

Medlemsmedverkan behövs för att utföra visst arbete inom hamnområdet, om och när styrelsen bedömer att det är nödvändigt. Åtgärderna omfattar bl.a. underhåll av markyta, byggnader, bryggor och maskiner. Medlemsmedverkan kan även behövas vid sjösättning, upptagning och deltagande vid ”arbetsdag” som SBK utlyser.

6.2 Risker – bristande förberedelser och brådska en stor riskfaktor

Det är viktigt att alla medlemmar är medvetna om att det finns många riskfyllda arbetsmoment i båtsammanhang som kan orsaka allvarliga kroppsskador. I bilaga 4 Angående risker” finns en genomgång av de viktigaste med råd om hur dessa kan undvikas. Studeras av var och en!

Det flesta tillbud och olyckor kan undvikas med bra riskbedömning och genom att arbeta utan brådska.

Gör därför alltid en riskbedömning av det du ska göra och agera därefter. Detta gäller även vid ”småjobb”. Ställ inte upp på arbeten om du märker att riskbedömningen känns undermålig.

 Eget arbete på medlems egendom ska alltid förberedas och utföras på ett säkert sätt så att risker för skada på människor, miljö och egendom elimineras. Säkerhetskontrollera egen utrustning och åtgärda vid behov båtvagn, stöttor, bockar, plank och stege.

Ta hänsyn till och informera båtgrannar vid riskabla och störande arbeten.

6.3 Övriga risker

Undvik att vara ensam på bryggor och båtar vid mörker och i hårt väder. Om det inte kan undvikas, bör flytväst användas.

Cyklar får inte användas på bryggorna.

När barn är med, håll god uppsikt, det finns många faror. Hela området är en arbetsplats, ingen lekplats.

6.4 Brandorsaker och ”Heta arbeten”

Regler för detta beskrivs i bilaga D) Heta arbeten.

Vid svetsning, slipning och liknande finns risker, främst brandrisk. Gnistsprutet bränner fast i glas, plast, trä mm. med materiella skador som följd.

OBS! Om heta arbeten ska utföras vid uppställda (vinterförvarade) båtar, ska detta först godkännas av styrelsen.

6.5 Brandskydd

På hamnplanen sker uppläggning av båtar med brandgator mellan raderna. Brandgatorna får inte användas eller blockeras av tillfällig eller varaktig förvaring av något slag.

Godkända och kontrollerade brandsläckare finns uppsatta på platser enligt förteckning i klubbhuset.
 Sommartid finns flera trädgårdsslangar med vatten.

6.6 Elektricitet

Spänningsförande elledningar utlagda i det fria ska kopplas ur och tas bort innan båtägaren lämnar SBK. Kablar som inte är anslutna får således inte lämnas kvar liggande på marken. Samla ihop och häng kabel på båtvagn.

Undantag görs för husbilar och husvagnar som med avtal förvaras inom SBK:s område. Dessa får ha el inkopplat, även då ägaren lämnat klubbområdet.

OBS! SBK:s eluttag får inte användas för uppvärmning/kylning av båt eller husbil/vagn.

6.7 EL - starkström 230V

Livsfara och brandrisk. Kontrollera och använd alltid säker och hel utrustning, tex maskiner, kablar och kontakter. Var extra försiktig vid fuktig väderlek, använd då skydd över kabelskarvar och gummihandskar som extra personskydd.

Arbete på elutrustning får endast utföras av behöriga personer.

6.8 El - svagström 12 – 24 V (likström)

Risk för brand-, bränn- och frätskador. Kortslutning kan ge batteriexplosion. Koppla alltid ur batterier på någon av polerna och eventuell laddare innan arbete påbörjas på båtens elsystem. Bryt kretsen eller koppla loss en batteripol när båten är på land eller inte används under en längre tid. Tänk på att ta bort klocka och ringar på händer innan arbete startar. En strömförande klocka eller ring kan bli mycket varm och orsaka brännskador.

6.9 Anslutningar 230V till båtar, husbilar och husvagnar

Fasta installationer av 230 volt i båtar (landström) och fordon ska följa svenska starkströmsföreskrifter, installationsregler och anvisningar. Båt/husbil/husvagn med inkopplad 230 volt, ska ovillkorligen ha en fungerande och godkänd separat jordfelsbrytare mellan jordad anslutningskabel och batteriladdare. Båt/husbils/husvagnsägaren ansvarar för säkerheten och att utrustningen är godkänd och felfri.

Observera:

  • Landströmskabeln ska kopplas ur så snart batteriladdningen är klar och den skall alltid vara urkopplad då båtägaren har lämnat SBK:s område.
  • Om landström är kopplad för att säkerställa länspumpning så ska detta markeras på den inkopplade kabeln i inkopplingspunkten på bryggan.
  • Om ström behövs till exempelvis kyl/frys i båten får landström inte användas till detta när båtägaren har lämnat SBK:s område. Solpaneler och/eller vindgenerator används lämpligen. 
  • Vid fel på elutrustningen på bryggorna kontaktas områdesansvarig.

6.10 Säkerhetskontroll av egen båt

SBK uppmanar medlemmarna att göra "Säkerhetskontroll" av den egna båten.

Via Svenska Båtunionens hemsida kan en manual och ett protokoll hämtas kostnadsfritt för Egen säkerhetskontroll. Klicka på Sjösäkerhet på startsidan. (https://batunionen.se)

Annons

Kontakta oss

Har du frågor som inte besvaras här eller något annat du undrar över? 

Hjälp oss vidarebefordra ditt meddelande till rätt person genom att välja bland ämnena här ovan.

Organisationsnr: 
853300-1411

Bankgironummer: 
5710-9373

Telefon: 
0735-04 53 31

Adress:
Stenunge Allé 5

Postnummer:
444 30 Stenungsund