Om båtlyft, båtvagnar, kranar, mast- och vinterförvaring.

7.1 Båtvagnar och kärror

Var uppmärksam på tillståndet hos däck, hjulupphängning, stöttor, styranordning och drag samt dimensionering av hela konstruktionen. Vagnen ska tåla normal hantering (köra, backa, ojämn mark, pallning) på området.

Kontrollera och åtgärda fel/korrosion på båtvagn/kärra, så att stabiliteten är god. Enaxlade båtkärror ska vara säkrade mot tippning i båtens längdled. Var beredd på att båten kan tippa åt sidan.

7.2 Krav på vagnar för båttransport och ställningar till båtförvaring

Endast fungerande båtvagnar är tillåtna. Ägaren ansvarar för att båtvagnen är i kördugligt skick och förberedd för säker transport av båtvagn och båt inför sjösättning och upptagning. Icke galvaniserade vagnar, ska vara svartmålade.

Dragstången på båtvagnen får maximalt sticka ut 50 cm utanför båten.

Båtvagn som finns inom området ska vara tydligt och vädertåligt märkt nära draganordning, med båtägarens namn och telefonnummer, annars tas avgift ut för omärkt vagn.

Båtvagn som inte används får under maximalt 1 år finnas på SBK:s område. Beslutad avgift faktureras.

För båtvagn där ägare är okänd, gör styrelsen en efterlysning via SBK:s mejl/anslagstavla/hemsida. Efter ett år har SBK rätt att sälja/skrota båtvagnen. Detta gäller även oanvänd ”känd” båtvagn.

Vid uppläggning (vinterförvaring) ska båten i båtvagnen, stödjas på ett säkert sätt. Material som används ska vara i fullgott skick. Båten ska vara tömd på brandfarliga varor såsom gasolflaskor och lösa bränsledunkar och batteriet ska vara frånkopplat. Vintertäckning ska vara ordentligt och stabilt gjord och presenningar ska vara väl fastsurrade och får inte vara trasiga. Båt och täckning ska regelbundet kontrolleras under vintersäsongen, speciellt efter stark vind och högt vatten. Stege som inte används ska alltid vara fastlåst vid båtvagnen, detta för att försvåra stölder i båtar.

SBK betonar vikten av att allt stöldbegärligt tas bort från båten vintertid.

Efter sjösättning monteras allt täckmaterial ner och läggs på båtvagnen (eller tas bort från SBK). Materiel som inte ska användas mer, läggs på plats som anges av områdesansvarig. Marken på förvaringsplatsen ska städas.

7.3 Uppläggningsplats – vinterförvaring

Ansökan om förvaringsplats görs på avsedd blankett ”Ansöka/Lämna/Säga upp…". Förvaringsplatser fördelas vid upptagning och ”hyrestiden” gäller aktuell vintersäsong. Då fakturaunderlaget skapas för förvaringsplatsen, kan båtägaren ange om förvaringsbehov troligen kommer att finnas vintersäsongen ett år senare. Förtur ges till båtar som förvarats föregående säsong. Detta gäller även vinterförvaring av mast.

7.4 Sjösättning

Vinterförvarade båtar ska vara sjösatta senast 31/5, då hamnplanen iordningställs för sommarsäsongen. Sjösättning av vinterförvarade båtar debiteras från 1/6 med särskild fastställd tilläggsavgift.

Om en båt inte ska sjösättas, ska områdesansvarig kontaktas och avgift betalas för sommarförvaring.

7.5 Sjösättning och upptagning

 1. Sjösättnings- och upptagningsperioder anges i klubbkalendern. Bokningslistor med tillgängliga tider, anslås i klubbhuset inför respektive period. Vid sjösättning och upptagning ska båtägaren av säkerhetsskäl se till att minst två dugliga personer, förutom kranföraren, deltar och hjälper till vid båtlyft och vid transport av båt. Inga andra personer får vara i närheten vid båtlyft och vid transport av båt inom SBK:s område. 
 2. Kranföraren ansvarar för att lyft sker på ett säkert sätt och har rätt att neka lyft om säkerheten inte kan garanteras. Försäkringskrav styr detta. Kranföraren har också av samma skäl rätt att neka användning av privata sling, rep, centrumlyft. Detta gäller alla kranförare, dvs även förare av kranbil och lastbil med kran, se vidare punkt 5 nedan.
 3. Båt bör ha lyftpunkter för lyftbanden markerade på skrovet.
 4. Vid båtlyft ska hjälm användas av de, inklusive kranföraren, som deltar i arbetet och befinner sig i närheten av båten, då det finns risk att skada huvudet mot skrov eller lyftok vid kontroll och justering av lyftband eller om föremål faller ner. Hjälmar finns att låna vid kranboden. 
 5. Sjösättning och upptagning med kranbil eller med lastbil med kran får ske efter överenskommelse med områdesansvarig och efter att båtägaren lämnat ifylld blankett ”Kranbilsinstruktion och kvittering av regler vid kranbilslyft av båt på Stenungsunds båtklubb” (kan hämtas via hemsidan). Kvitteringen innebär bl a att kranbils-/lastbilsföraren intygar att denne har ansvarsförsäkring som täcker personskador och skador på SBK:s anläggning och annan egendom. 
 6. Lastbilstransporter med medlems båt får ske på området. Båtägare som saknar vagn kan då istället använda demonterbar vagga, stöttor eller annan motsvarande utrustning i fullgott skick så att båten kan stödjas på ett säkert sätt. Båtägaren ansvarar för och bekostar lastbilstransport av båt inom SBK:s område samt sjösättning och upptagning. Se punkt 5 om anmälning av detta samt krav på ansvarsförsäkring.
 7. Båtägare som saknar vagn ska förflytta och förvara vagga och annat material till den plats som områdesansvarig anvisar.
 8. Avgift för användning av spolplattan ska betalas till SBK. 
 9. Under sjösättnings- och upptagningsperioderna, har SBK:s kranförare rätt att stänga grinden för inkommande fordonstrafik. Detta ska respekteras av medlemmarna. Undantag för inpassage kan då endast medges av kranföraren. 
 10. För båtar på trailer, låses sjösättnings-/upptagningsrampens bom upp med rampkort. Bottenspolning ska ske på spolplattan, om miljöpåverkande bottenfärg (s.k antifouling) har använts.)

7.6 Kranförare till SBK:s kran

Endast de som genomgått utbildning som täcker kraven enligt AFS 2006:6, är tänkbara kranförare. Styrelsen beslutar årsvis vilka personer som ska vara kranförare under kommande säsong. Kranförare ska medverka under sjösättnings- och upptagningsperioder.

7.7 På- och avmastning med mastkran alternativt SBK:s kran

Lyft av mast får inte ske i t ex stor- eller fockfall på grund av risk för lin- eller wirebrott. Lyftslinget ska säkras vid spridare och vid behov med extra säkerhetslinor som förankras korrekt. Användning av alternativa lyftmetoder, exempelvis travare, beslutas av kranföraren.

7.8 Mastförvaring

 1. Masten ska förses med tydligt medlemsnummer och namn samt med brickan som erhålls vid båtupptagningen. Den anger vilket år mastförvaringen gäller.
   Märkningen ska vara placerad vid foten av masten. (OBS! I skjulet placerad ut mot dörren)
   Omärkta master får inte förvaras i mastskjul / mastställning.
 2. Före inläggning av mast ska spridare och större utskjutande beslag demonteras.
   Vant och stag ska demonteras eller fästas längs masten så att inget hänger löst.
   Utskjutande detaljer som kan skada andra master får inte finnas.
   Master med fast monterade spridare och fiolstag får inte läggas i mastbod/mastställning.
 3. Trämaster får inte läggas bland aluminiummaster. Speciell hylla för trämaster är markerad.
 4. Placering:
   Master kortare än 12 meter läggs i södra halvan av mastskjulet.
   Master 12-15 meter läggs i norra halvan av mastskjulet.
   Master längre än 15 meter läggs i utvändig ställning norr om mastskjulet.
 5. Bom eller liknande utrustning får inte förvaras i masthyllorna.

Styrelsen 2022-10-19

Annons

Kontakta oss

Har du frågor som inte besvaras här eller något annat du undrar över? 

Hjälp oss vidarebefordra ditt meddelande till rätt person genom att välja bland ämnena här ovan.

Organisationsnr: 
853300-1411

Bankgironummer: 
5710-9373

Telefon: 
0735-04 53 31

Adress:
Stenunge Allé 5

Postnummer:
444 30 Stenungsund